นายพิริยะ บุญมา และ นายศุภณัฐ ส่องแสง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด clip viral งาน e-Commerce week 2019 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำคลิปวีดีโอส่งเข้าประกวดสิ่งที่ได้มากกว่าชัยชนะ คือการ    เรียนรู้ e-Commerce Week 2019 ทุกสิ่งแวดล้อมคือการเรียนรู้ สังเกต+เพ้อฝัน+พลัง = การสรรค์สร้าง