วันมัชฌิมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ
มาตรฐานอาชีพปี พ.ศ.2557
จำนวน 7 คน ดังต่อไปนี้
1.นายนิติรัตน์ ปรุงใจ รหัส 5911011802018
2.นายกรกฏ อินทร์สัญ รหัส 5911011802070
3.นายมงคลชัย แก้วภมร รหัส 5911011802035
4.นายนนท์ธวัช สิงห์แก้ว รหัส 59110118069
5.นายทัศน์สุระ จิตรมนตรี รหัส 59110118016
6.นายกมลยศ จันทรเกษม รหัส 5911011802065
7.นายศรุต เจริญรัตน์ รหัส 5911011802080