ลำดับที่ ชื่อโครงงาน ที่ปรึกษา โปสเตอร์ เว็บไซต์
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนะนำหอศิลป์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

2 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จำกัด

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

3 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนะนำพระราชวังในกรุงเทพมหานคร

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

4 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียนถึงวัยผู้ใหญ่

5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

6 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สื่อการเรียนรู้ชุดรูปทรงมหัศจรรย์สำหรับครูปฐมวัย

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

7 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โครงการอาชีพตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้หนังสือภาพ AR (Augmented Reality)

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

8 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การให้บริการรับส่งโดยรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

9 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน-ดรอย์การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

10 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบติดตามการเข้าฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กรผ่านอุปกรณ์ Beacon ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
11 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบการจองโรงยิมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อใช้จัดกิจกรรม

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

12 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ธนากร ปักษา
13 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบการคำนวณและคาดการณ์ผลการเรียน

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

14 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บการออกใบรับรองนักศึกษาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมประจำหลักสูตรของนักศึกษาศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

15 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การพัฒนานักศึกษาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมประจำหลักสูตรของนักศึกษาศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

16 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รวบรวมสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

17 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

18 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

19 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การคำนวณน้ำหนักสัมภาระสำหรับขึ้นเครื่องบิน

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

20 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนะนำช่างแต่งหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

21 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน