จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการเรียนรรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 2310 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร