วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการจัดนำเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ