กิจกรรม SEEDS FOR THE FUTURE ICT China Study Trip 2018 จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายธนพล บุพผาสวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคุณสมบัติตรงและได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนรู้และสัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดจากทางบริษัทหัวเว่ย ศึกษาดูงานที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2561