หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม การสร้าง Motion Graphic ด้วย Adobe Aftereffect เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารเรียน 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย