ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยกับความสำเร็จในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต