นางสาวอัญชลีกร บุญมาก และ นางสาวนัทธมน โชติรัตน์ เป็นนักศึกษาจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC 2018 "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์วิทย์ฯ