จัดปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 32-506  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยมีการบรรยาย หัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และการสมัครงาน โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์นีรู ชูสัตย์สกุล
หัวข้อแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการฝึกฯ โดยผู้ช่วยศาสตจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ ประธานหลักสูตร
หัวข้อแนวปฏิบัติในสถานประกอบการ การดูแลกำกับ และการติดต่อประสานงานเมื่อประสบปัญหาหรือการขอรับคำปรึกษาระหว่างการฝึกฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
หัวข้อมารยาทการปฏิบัติในหน่วยงานและการนำเสนอข้อมูลประจำสัปดาห์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
การมอบรางวัลผู้ผ่านการวัดสมรรถนะวิชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้กับ นายนิติรัตน์ ปรุงใจ