วันมัชฌิมนิเทศ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

{อย่าเลือกมาเรียนกับพวกเราเพราะคุณต้องการเพียงใบปริญญาหรือเพียงแค่การสอบให้ผ่าน}
“ความมุ่งมั่นของคณาจารย์ต้องการสร้างและพัฒนาคนที่ดี และมีคุณค่าในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” มันจึงไม่ง่าย และไม่ทำแบบมักง่าย

ณ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประตูแห่งการสร้างสรรค์ ที่ไม่หยุดพัฒนาให้คุณมีคุณค่าและมูลค่าในสังคม วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณเครือข่าย และแหล่งการเรียนรู้ที่อนุเคราะห์ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตร