แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ
มาตรฐานอาชีพปี พ.ศ.2557
จำนวน 7 คน ดังต่อไปนี้
1.นายนิติรัตน์ ปรุงใจ           รหัส 5911011802018
2.นายกรกฏ อินทร์สัญ        รหัส 5911011802070
3.นายมงคลชัย แก้วภมร    รหัส 5911011802035
4.นายนนท์ธวัช สิงห์แก้ว   รหัส 5911011802069
5.นายทัศน์สุระ จิตรมนตรี  รหัส 5911011802016
6.นายกมลยศ จันทรเกษม รหัส 5911011802065
7.นายศรุต เจริญรัตน์            รหัส 5911011802080