จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการเรียนรรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 507 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศหลักสูตร