วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม “dBizcom สายใยรักษ์สู่สายน้ำ” ณ หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต