นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ Project Local Life 2020 จากบริษัท INET เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง 505 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการและประชุม concept ของการให้บริการ พร้อมทั้งการหา Location ของการจัดทำโครงการ โดยแบ่งทีมนักศึกษาตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีทั้งหมด 5ฝ่าย ผู้จัดการโปรเจ็กต์ ฝ่ายSell ฝ่ายPre-sell ฝ่ายMaketing ฝ่ายSQA โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากเจ้าที่ INET